Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len RP) sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a zákona o ochrane práv a spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatnené práva objednávateľa zo zodpovednosti za škody (ďalej len „reklamácie”).

1.2. Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť Lamelland, s.r.o. so sídlom Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 350, IČ DPH: SK2020180624 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 14174/R.

1.3. Objednávateľ je subjekt, ktorý so zhotoviteľom uzavrel Zmluvu o dielo (kúpnu zmluvu).

1.4. Platné znenie tohto reklamačného poriadku je zverejnené na webových stránkach spoločnosti Lamelland, s.r.o. (www.lamelland.sk).

1.5. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s RP. Za zoznámenie s RP sa považuje aj jeho doručenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom objednávateľovi pri predaja tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach zhotoviteľa (www.lamelland.sk). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platného RP.

2. Uplatnenie reklamácie

2.1 Každá reklamácia musí byť objednávateľom uplatnená preukázateľne osobne alebo písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu reklamacie@lamelland.sk, vyplnením on-line reklamačného formulára alebo cez on-line systém ArisCAT. Pri uplatnení reklamácie musí byť predložený doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru/službe s jednoznačnou identifikáciou výrobku, s uvedením čísla faktúry alebo zmluvy, popisom vady, mena a kontaktných údajov reklamujúceho, a to bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však:
– na vonkajšie škrabance a ďalšie viditeľné poškodenie – najneskôr pri prevzatí zákazky
– na množstvo – najneskôr pri prevzatí zákazky
– na zjavné vady – rozmerové, chybné vyhotovenie, vady montáže a iných prác – najneskôr pri prevzatí zákazky
– skryté vady – najneskôr do konca záručnej doby.

2.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť uchovanie diela v stave zistenia reklamácie až do okamžiku prehliadnutia reklamovanej vady zodpovedným zástupcom zhotoviteľa, inak mu nie je možné priznať právo z vád tovaru/služby.

2.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu v štandardných prípadoch do desiatich pracovných dní, v zložitých prípadoch do dvadsiatich pracovných dní po prijatí reklamácie objednávateľovi oznámiť, či reklamáciu uznáva alebo nie a informovať objednávateľa v akom termíne začne s odstraňovaním reklamovanej vady.

2.4. Predmetom reklamácie môže byť iba tovar/služba, na ktorom je vada brániaca riadnemu užívaniu. Osobné ujmy a akékoľvek iné následné a nepriame škody nie sú do tejto záruky zahrnuté.

2.5. Reklamácia môže byť vyriešená opravou, výmenou za nový tovar lebo poskytnutím primeranej zľavy po dohode s objednávateľom. Spôsob odstránenia reklamovanej vady na základe posúdenia reklamácie určí zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ posúdi reklamáciu objednávateľa ako neoprávnenú, má zhotoviteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na posúdenie reklamácie a v prípade opravy aj nákladov na opravu diela/služby zo strany objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ požaduje preverenie akosti tovaru/služby nezávislými inštitúciami, hradí si náklady spojené s odberom vzorky, príp. prevedením skúšok. V prípade, že výsledky takto prevedených nezávislých expertíz budú uznané ako nevyhovujúce príslušným predpisom a technickým normám, náklady na ich vyhotovenie hradí zhotoviteľ.

2.6. Nárok objednávateľa na poskytnutie zľavy nemôže byť vysporiadaný nezaplatením kúpnej ceny alebo jej časti zo strany objednávateľa. Nie je možný ani jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov zo strany objednávateľa.

3. Rozsah záruky

Interiérové horizontálne žalúzie:

Reklamácia je oprávnená v prípade:
– žalúzia nedoviera (Definícia dovierania: horizontálne žalúzie nedovierajú po celej výške rovnako a rovnomerne, v hornej časti sú dovreté lepšie, v spodnej časti sú viac pootvorené). Táto skutočnosť je konštrukčná vlastnosť a a nie je možné ju považovať za nedostatok. Žalúzia je dostatočne dovretá, pokiaľ po celej výške neprepustí priamy svetelný tok, ktorý dopadá priamo na rovinu žalúzie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prestrihy v lamelách a medzeru medzi horným nosníkom a prvou lamelou. Overuje sa pomocou bodového svetelného zdroja vedeného kolmo k rovine žalúzie po celej jej výške.
– je pretrhnutá šnúrka, rebríček žalúzie pri dodaní
– nefunkčnosti žalúzie
– ak je šikmý chod žalúzie mimo toleranciu: do výšky žalúzie 1,5 m je tolerancia šikmého chodu na koncoch žalúzie do 5 mm, nad 1,5 m je tolerancia 6 mm

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aké bol určený
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť chyby vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
– šikmý chod v tolerancii
– odchýlky tovaru v rozmeroch nepresahujúce výrobnú toleranciu: šírka 0 mm, výška +10 mm
– odlišné odtiene lamiel u objednávok tovaru/zákaziek, ktoré sú vyrábané na viac častí (vo viacerých termínoch)
– odlišné odtiene jednej farby lamiel z prírodného materiálu 
– žalúzie nie sú určené k úplnému zatemneniu a táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vo vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL. 

Vertikálne žalúzie

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúcich do výrobných tolerancií
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené zlou montážou
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol kupujúci vopred upozornený
– rozdiely v odtieňoch látok, profilov a ostatných komponentov pri objednávkach, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termínmi dodania
– rozdiely v odtieňoch látok pri väčších objemoch v danej farbe
– vady spôsobené nesprávnym užitím alebo nesprávnym používaním výrobku
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– sortiment je určený k zatieneniu, nie k zatemneniu
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vo vzorkovníku RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL. 

Japonské zásteny

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúcich do výrobných tolerancií
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené zlou montážou
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol kupujúci vopred upozornený
– rozdiely v odtieňoch látok, profilov a ostatných komponentov pri objednávkach, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termínmi dodania
– rozdiely v odtieňoch látok pri väčších objemoch v danej farbe
– vady spôsobené nesprávnym užitím alebo nesprávnym používaním výrobku
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– výrobok je určený k zatieneniu, nie k zatemneniu
– vady vzniknuté nesprávnym čistením – viď. Návod na obsluhu a údržbu
– priehyb látky (15 mm) vzniknutý zo samotnej vlastnosti látky, ktorý nemá vplyv na tieniacu funkciu
– priesvity medzi látkami viditeľné z bočného pohľadu na jednotlivé lamely
– v prípade použitia viacerých typov látok môžu mať jednotlivé panely rozdielnu dĺžku
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vo vzorkovníku RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL. 

Textilné roletky

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúci do výrobných tolerancií
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené zlou montážou
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol kupujúci predom upozornený
– rozdiely v odtieňoch látok, profilov a ostatných komponentov pri objednávkach, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termíny dodania
– rozdiely v odtieňoch látok pri väčších objemoch v danej farbe
– vady spôsobené nesprávnym užitím alebo nesprávnym používaním výrobku
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– sortiment je určený k zatieneniu, nie k zatemneniu
– nerovnosti látky spadajúce do tolerancie, ktoré budú na vyžiadanie kupujúcemu oznámené
– rozdiely v odtieňoch štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavujú najbližšie odtiene farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL

Látkové plisé žalúzie

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúcich do výrobných tolerancií
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené zlou montážou
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol kupujúci vopred upozornený
– rozdiely v odtieňoch látok, profilov a ostatných komponentov u zákaziek, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termínmi dodania
– rozdiely v odtieňoch látok pri väčších objemoch v danej farbe
– vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo nesprávnym používaním výrobku
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– sortiment je určený k zatieneniu, nie k zatemneniu
– šnúry žalúzie, obzvlášť pri väčších rozmeroch, sa časom natiahnu a stratia pružnosť. To môže zapríčiniť nedokonalé držanie látky v nastavenej polohe a jej posun v smere pôsobenia gravitácie. Z tohto dôvodu je potrebné látku nanovo upraviť do požadovanej polohy. Táto vada nijako neznižuje hodnotu ani použiteľnosť produktu.
– rozdiely v odtieňoch štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavujú najbližšie odtiene farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Drevené žalúzie

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúcich do výrobných tolerancií
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené zlou montážou
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– závady vzniknuté atypickým prevedením, na ktoré bol kupujúci predom upozornený
– rozdiely v odtieňoch lamiel, profilov a ostatných komponentov pri objednávkach, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termíny dodania
– rozdiel v odtieňoch lamiel pri väčších objemoch v danej farbe
– závady spôsobené nesprávnym užitím alebo nesprávnym používaním výrobku
– závady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– sortiment je určený k zatieneniu, nie k zatemneniu
– rozdiel v kresbe a odtieni lamiel a všetkých komponentov z prírodných materiálov
– vyblednutie prírodných materiálov pôsobením slnečného žiarenia
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vo vzorkovníku RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL. 

Lamelové zhrňovacie dvere

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúcich do výrobných tolerancií
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobné tolerancie apod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol kupujúci vopred upozornený
– rozdiely v odtieňoch lamiel, profilov a ostatných komponentov pri objednávkach, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termínmi dodania
– rozdiel v odtieni lamiel pri väčších objemoch v danej farbe
– rozdiely v kresbe pri dverách v imitácií dreva
– vady spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym používaním výrobku
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa

Siete proti hmyzu

Reklamácia je oprávnené v prípade:
– prehnutia profilu mimo toleranciu oproti zadanému rozmeru (nad 4 mm)
– rozmeru siete mimo toleranciu oproti zadanému výrobnému rozmeru: tolerancia 2 mm

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aký bol určený
– vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť vady vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
– odchýlky v rozmeroch nepresahujúce výrobné tolerancie
– rozdiely kresby pri imitácii dreva
– zdanlivo nedokonalé napnutie sieťoviny. Z podstaty výrobného procesu siete vyplýva “dostatočné” napnutie sieťoviny, ktoré nie je merateľné. V prípade, že neobmedzuje funkčnosť výrobku, nemôže byť predmetom reklamácie.
– vady chodu posuvných a plisé sietí spôsobených chodom v prašnom alebo inak znečistenom prostredí
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Vonkajšie žalúzie

Reklamácia je oprávnená v prípade:
– žalúzia nedoviera. Definícia dovierania: horizontálne žalúzie nedovierajú po celej výške rovnako a rovnomerne – v spodnej časti býva žalúzia viac pootvorená. Táto skutočnosť je konštrukčná vlastnosť výrobku a nie je možné ju považovať za nedostatok. Žalúzia je dostatočne dovretá, pokiaľ po celej výške neprepustí priamy svetelný tok, ktorý dopadá priamo na rovinu žalúzie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prestrihy v lamelách a medzeru medzi horným nosníkom a prvou lamelou. Overuje sa pomocou bodového svetelného zdroja vedeného kolmo k rovine žalúzie po celej jej výške
– je pretrhnutá šnúrka, rebríček žalúzie pri dodaní
– nefunkčnosti žalúzie
– šikmého chodu žalúzie mimo toleranciu udávanú výrobcom

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aké bol určený
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– vady, na ktoré bol odberateľ vopred upozornený (zvlášť vady vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
– šikmý chod v tolerancii
– odchýlky tovaru v rozmeroch nepresahujúce výrobnú toleranciu udávanú výrobcom
– odlišné odtiene lamiel u objednávok tovaru, ktoré sú vyrábané na viac častí vo viacerých termínoch
– vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom
– žalúzie nie sú určené k úplnému zatemneniu a táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie
– vady spôsobené poveternostnými vplyvmi a prekročením ich limitov
– v prípade reklamácie motora je potrebné, aby prívodný kábel bol v originálnom vyhotovení
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavujú najbližšie odtiene farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Vonkajšie rolety

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady, ku ktorým prišlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
– vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
– vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
– vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok

Z reklamácie sú vylúčené:
– vady na povrchu lamiel, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
– vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom
– závady, na ktoré bol zákazník upozornený (nad rozmery, pod rozmery, výrobné tolerancie a pod.)
– rozdiely v odtieňoch lamiel, profilov a ostatných komponentov u zákaziek, ktoré boli vyrobené na viac častí, t.j. s rôznymi termínmi dodania
– rozdiel v odtieni lamiel pri väčších objemoch v danej farbe
– opotrebenie a otlačenie horných lamiel spôsobených držiakmi nábalu
– opotrebenie nábalu v oblasti vnútornej časti vodiacej lišty, ktorá nie je viditeľná pri priamom pohľade na nábal
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavujú najbližšie odtiene farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Screenové rolety

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník vopred upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobné tolerancie a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol zákazník vopred upozornený
– rozdiely v odtieňoch látok, profilov a ostatných komponentov u zákaziek, ktoré sú vyrábané na viac častí, tj. s rôznymi termínmi dodania
– rozdiely v odtieňoch látok pri väčšom počte kusov v danej farbe
– vady spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym používaním výrobku
– sortiment je určený k zatieneniu, nie k zatemneniu
– vady vzniknuté nesprávnym čistením či poškodením tkaniny vplyvom životného prostredia (exhaláty, vtáčie exkrementy a pod.)
– vady vzniknuté pôsobením dažďa. Screenová roleta neslúži ako ochrana pred dažďom. V prípade dažďa je potrebné ju zatiahnuť. Ak látka zmokne, je potrebné ju čo najskôr vysunúť a nechať riadne vyschnúť.
– vady spôsobené silou vetra, a to i pri použití veterného senzora (pri náhlom prudkom vetre behom zatiahnutia)
– vplyvom pôsobenia slnečného žiarenia nie je možné garantovať stálosť farieb látok

Z reklamácie sú vylúčené:
– optické vady na látke, ktoré žiadnym spôsobom neznižujú hodnotu ani funkčnosť rolety
– vaflový efekt. K tomuto javu dochádza v dôsledku napnutiu látky pri pôsobení rôznych síl v priebehu používania, naprí. ťahom od spodného profilu, zdvojením masy látky vo švoch a podložení, prehybov hriadeľa alebo spodného profilu a pod.
– zvlnenie okraja. Pri navíjaní a odvíjaní látky dochádza k stlačeniu švov a záložiek, ktoré sa postupom času naťahujú. To môže mať za následok vyvesenie alebo zvlnenie okrajov látky.
– záhyby vo švoch alebo leme látky. Tento jav vzniká pri navíjaní v dôsledku spojenia tkaniny a zipsu.
– plošné deformácie na látke. Vznikajú u screenových roliet s veľkou tieniacou plochou z dôvodu spojenia látok a ich celkovej hmotnosti.
– priečne otlačky v ploche. Vznikajú vplyvom napojenia látky na hriadeľ a otlačením priečnych spojov na látku.
– vyblednutie látky. Vzniká vplyvom slnečného žiarenia pôsobiaceho na tkaninu.
– kriedový efekt. V mieste skladu sa môže farba tkaniny javiť ako tmavšia či svetlejšia, čo je spôsobené rozdielnym lomom svetla na povrchu tkaniny.
– zatkané vlákna. Vznikajú nahromadením oderu z vlákien a ich zapracovaním do látky v priebehu procesu výroby tkaniny.
– efekt presýpacích hodín. Tento jav sa vyznačuje horizontálnym zúžením a súčasným vertikálnym predĺžením látky, k čomu dochádza postupným uvoľnením výpletu tkaniny. Môže sa tak diať u látok, ktoré sú vyrábané technológiou tkania.
– roztiahnutosť látok. Látkové výplne screenových roliet, rovnako ako ostatné materiály, majú svoje fyzikálne vlastnosti, ktoré sa menia v závislosti na vonkajších vplyvoch. V tomto prípade hovoríme o prirodzenej rozťažnosti materiálu ako reakcií na klimatické podmienky.
– v prípade reklamácie motora je potrebné, aby bol prívodný kábel  v originálnom vyhotovení a v dĺžke min. 30 cm
– rozdiely v odtieňoch štandardných farbách voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavujú najbližšie odtiene farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL

Markízy

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
– vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, hlavne vo veternom a daždivom počasí
– vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
– vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
– diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, napr. tesnenia a pod.
– rozdiel v odtieni látok pri väčších objemoch v danej farbe
– vady vzniknuté nesprávnym čistením či poškodeným tkaniny vplyvom životného prostredia (exhaláty, vtáčie exkrementy)
– vady vzniknuté pôsobením dažďa. Markíza neslúži ako ochrana pred dažďom. Počas dažďa je potrebné markízu zatiahnuť. Ak látka markízy zmokne, je treba čo najskôr markízu vysunúť a nechať ju riadne vysušiť.
– vady, ktoré nijak neznižujú hodnotu ani použiteľnosť markízy
– lomy na látke. Tieto vznikajú pri skladaní hotových tkanín pri expedícii. V mieste skladu sa môže farba tkaniny javiť ako tmavšia či svetlejšia, čo je spôsobené iným lomom svetla na povrchu.
– zvlnenie. Môže sa objaviť v blízkosti švov či uprostred jednotlivých pruhov látky. Počas užívania pôsobia na látku rôzne sily, spôsobené zdvojením látky vo švoch a podložením, ťahom výsuvných ramien, prehnutím valca či predného profilu. Táto deformácia môže nastať aj vtedy, keď sa počas výdatného dažďa nabrala do látky voda a vytvorila tzv. vaňu.
– zvlnené okraje. Látka je udržiavaná vďaka aktívnemu systému v neustálom napätí. Pri navíjaní dochádza k stlačeniu švov a záložiek a tieto sa postupom času naťahujú.
– v prípade reklamácie motorov je potrebné, aby bol prívodný kábel v originálnom prevedení a v dĺžke min. 30 cm
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Z reklamácie sú vylúčené:
– zjavné vady, ktoré neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom

Sekciové a priemyselné garážové brány

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
– vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
– vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
– vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
– diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, napr. tesnenia, ozubené remene atď.

Z reklamácie sú vylúčené:
– vady na povrchu panelov garážovej brány, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
– vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom, a to najmä nedokončená hotová výška podlahy, nevyrovnané a nezačistené okraje montážneho otvoru 
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením výrobku, na ktoré bol zákazník vopred upozornený
– škrabance, ktoré majú menšiu hĺbku ako 0,5 mm alebo ostatné povrchové vady, ktoré nie sú viditeľné pri pohľadovej vzdialenosti 5 m v uhle medzi 90°(kolmo na čelo panelov) a 30°
– škrabance v oblasti spojených dvoch paneloch, viditeľné pri pohybe brány, ktoré nie sú nie sú viditeľné pri zatvorenej bráne
– možný priesvit medzí horným panelom a nadpražím
– možné opotrebovanie a otlačenie tesniacou gumou, zvlášť na okrajoch panelov. Toto je pri súčasnom stave technológie výroby podmienené konštrukčným vyhotovením brán a nie je možné tomu zabrániť.
– prehnutie panelov, spôsobené veľkými teplotnými rozdielmi medzi interiérom a exteriérom (efekt dvoch kovov)
– netesnosť integrovaných dverí. Integrované vstupné dvere sú funkčným prvkom, ktorý výrazným spôsobom ovplyvní/zníži tepelno-izolačné vlastnosti brán. Vzhľadom k ich osadeniu do pohyblivých panelov môžu vznikať netesnosti, ktoré sa môžu prejaviť na celkovom vzhľade brány.
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Krídlové garážové brány

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
– vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
– vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
– vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
– diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu

Z reklamácie sú vylúčené:
– vady na povrchu panelov garážovej brány, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
– vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.)
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením výrobku, na ktoré bol zákazník vopred upozornený
– škrabance, ktoré majú menšiu hĺbku ako 0,5 mm alebo ostatné povrchové vady, ktoré nie sú viditeľné pri pohľadovej vzdialenosti 5 m v uhle medzi 90°(kolmo na čelo panelov) a 30°
– prehnutie panelov, spôsobené veľkými teplotnými rozdielmi medzi interiérom a exteriérom (efekt dvoch kovov)
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

Rolovacie garážové brány

Záruka sa nevzťahuje na:
– rozdiely v rozmeroch spadajúcich do výrobných tolerancií
– rozdiely spôsobené chybným zadaním objednávky
– vady spôsobené zlou montážou
– vady spôsobené montážou do nevyhovujúceho prostredia
– vady, na ktoré bol zákazník upozornený (nadrozmery, podrozmery, výrobná tolerancia a pod.).
– vady vzniknuté atypickým vyhotovením, na ktoré bol zákazník vopred upozornený
– rozdiely v odtieňoch lamiel, profilov a ostatných komponentov pri objednávkach, ktoré sú vyrábané na viac časti, tj. s rôznymi termíny dodania
– rozdiely v odtieňoch lamiel pri väčších objemoch v danej farbe
– rozdiely kresby pri povrchu v imitácií dreva
– vady spôsobené nesprávnym užitím nebo nesprávnym používaním výrobku
– vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
– škrabance, ktoré majú menšiu hĺbku ako 0,5 mm alebo ostatné povrchové vady, ktoré nie sú viditeľné pri pohľadovej vzdialenosti 5 m v uhle medzi 90° (kolmo na čelo panela) a 30°
– opotrebenie a otlačenie horných lamiel spôsobené držiakmi nábalu
– opotrebenie nábalu v oblasti vnútornej časti vodiacej lišty, ktoré nie je viditeľné pri priamom pohľade na nábal
– v prípade reklamácie motora je potrebné, aby bol prívodný kábel v originálnom prevedení a v dĺžke min. 30 cm
– rozdiely v odtieni štandardných farieb voči farbám vzorkovníka RAL. Číselné označenie RAL uvedené pri štandardných farbách predstavuje najbližší odtieň farby, nejedná sa teda o presný odtieň podľa vzorkovníka RAL.

4. Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 25.3.2024.

Reklamačný formulár


Rýchly kontakt

Potrebujete poradiť pri špecifikácii produktu, alebo si neviete s niečím rady? Napíšte nám správu, obratom Vás budeme kontaktovať.